ALGEMENE VOORWAARDEN

IDENTITEIT ONDERNEMER

MASTERSHOPS

E-mail: info@mastershops.nl

1. DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
Bestelling: de bestelling van de wederpartij tot het leveren van een product of dienst;
Diensten: alle werkzaamheden en te verlenen diensten die onderwerp zijn van een overeenkomst;
Informatie: door MASTERSHOPS verstrekte modellen, tekeningen, ontwerpen, foto's en/of afbeeldingen, beschrijvingen en handleidingen en dergelijke;
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen MASTERSHOPS en de wederpartij tot stand komt betreffende de levering van een prestatie aan de wederpartij, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop en alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan of ter uitvoering van die overeenkomst;
Prestatie: de door MASTERSHOPS te leveren producten en diensten;
Producten: alle zaken en gebruiksrechten op die zaken die het onderwerp zijn van een overeenkomst;
Website: www.mastershops.nl;
Wederpartij: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie MASTERSHOPS een overeenkomst aangaat.

2. TOEPASSELIJKHEID, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

2.0 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door en overeenkomsten gesloten met MASTERSHOPS via de webshop van MASTERSHOPS, alsook alle aanbiedingen of overeenkomsten die nadien zijn gedaan door of gesloten met MASTERSHOPS, ook al hebben zij niet van doen met de eerdere aanbieding of overeenkomst.

2.1 Ieder aanbieding en prijsopgave van MASTERSHOPS is vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat MASTERSHOPS een bestelling schriftelijk aanvaardt of uitvoering geeft aan een bestelling, alsmede zodra de betaling is uitgevoerd voor desbetreffende bestelling. Voor zover MASTERSHOPS een bestelling schriftelijk aanvaardt, wordt de inhoud van dat document geacht de overeenkomst juist weer te geven.

2.3 Aanvullingen op de overeenkomst of wijzigingen binden MASTERSHOPS slechts indien deze door haar schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.

2.4 Voor overeenkomsten waarvoor gezien de aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame van MASTERSHOPS of de wederpartij binnen 5 werkkalenderdagen na factuurdatum.

2.5 MASTERSHOPS is bevoegd voor de uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

2.6 MASTERSHOPS is gerechtigd de overeeenkomst in gedeelten uit te voeren, welke gedeelten afzonderlijk gefactureerd kunnen worden.

2.7 Indien de overeenkomst met wederzijds goedvinden wordt geannuleerd, is de wederpartij 10% van de totale koopsom aan MASTERSHOPS verschuldigd.

3. PRIJZEN

3.1 Prijzen zijn in Euro en exclusief btw, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, inclusief de kosten van verpakkingen, inlading, vervoer en verzekering binnen Nederland, tenzij anders vermeld. Ingeval de overeenkomst aanneming van werk betreft, zijn de prijzen gebaseerd op de tijdens de offerte geldende hoogte van inkoopprijzen, loonkosten, sociale lasten en assurantiepremies.

3.2 Bij montage is de prijs gebaseerd op het feit dat deze kan worden uitgevoerd in één arbeidsgang, dus zonder onderbreking.

4. LEVERING

4.1 Opgave van de levertijd geschiedt altijd bij benadering en is niet te beschouwen als fatale termijn. De levertijd gaat in direct na totstandkoming van de overeenkomst dan wel, indien deze later volgen, na ok ontvangst door MASTERSHOPS van alle benodigde informatie en documenten.

4.2 Indien de overeenkomst gewijzigd wordt voorafgaand aan de levering dan zal MASTERSHOPS opnieuw bij benadering een opgave doen van de levertijd.

4.3 Indien de wederpartij binnen 2 weken na ontstaan van de overeenkomst een (aanvullende) Bestelling plaatst welke wordt geaccepteerd, is MASTERSHOPS gerechtigd de eerste bestelling gelijktijdig met de laatste te leveren.

4.4 Bij overschrijding van de levertijd heeft de wederpartij geen recht op enige schadevergoeding terzake.

5. TRANSPORT/RISICO

5.1 De levering van producten geschiedt franco aan het adres van de wederpartij binnen Nederland, gelost op de begane grond, mits deze via verhard terrein bereikbaar is.

5.2 Indien op verzoek van de wederpartij MASTERSHOPS instemt met een opschorting van de overeengekomen levertijd dan zal MASTERSHOPS de producten voor rekening en risico van de wederpartij opslaan gedurende de duur van de opschorting.

5.3 Indien de wederpartij de producten na de overeengekomen periode van opschorting zoals bedoeld in artikel 5.2 of in elk ander geval niet of niet tijdig afneemt, is MASTERSHOPS gerechtigd de producten voor rekening en risico van de wederpartij in opslag te houden of deze te verkopen aan een derde partij, zulks ter keuze van MASTERSHOPS. De wederpartij blijft de koopsom, vermeerderd met de rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter in voorkomend geval verminderd met de netto opbrengst van de verkoop aan die derde, maar welke netto-opbrengst dan wordt vermeerderd met een opslag van 10%.

6. GARANTIE

6.1 Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verleent MASTERSHOPS 6 maanden garantie op de producten. De garantietermijn vangt aan op het moment dat de producten worden afgeleverd. De garantie beperkt zich tot fabrieksfouten en omvat niet storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het product.

6.2 De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door hem ingeschakelde derde(n) op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het product, of werkzaamheden of wijzigingen aan het product worden uitgevoerd danwel de wederpartij niet tijdig heeft gereclameerd.

6.3 Indien in het kader van de garantie onderdelen van het product worden vervangen dan worden de vervangen onderdelen eigendom van MASTERSHOPS

6.4 De wederpartij kan geen aanspraak maken op garantie indien hij op dat moment zelf tekortschiet in de nakoming van een verplichting uit hoofde van de overeenkomst. De garantietermijn loopt gedurende die periode onderminderd voort.

6.5 Er wordt geen garantie verleend op producten die geleverd worden naar een bestemming buiten Nederland.

7. HERROEPINGSRECHT

7.1 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd.

7.2 Enkel de kosten voor retour van u thuis naar MASTERSHOPS zijn voor eigen rekening. Raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder.

7.3 Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden.

7.4 Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@mastershops.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

UITZONDERING MAATWERK/SPECIALE BESTELLING

7.5 Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u gewenste specificatie gemaakt ofwel speciaal besteld. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.

7.6 Producten die speciaal besteld worden zijn producten die MASTERSHOPS niet op voorraad houdt, als zodanig dus niet aangemerkt als "voorraadartikel". Dit staat vermeld bij elk betreffend product en u zult om bevestiging gevraagd worden bij het plaatsen van uw bestelling.

8. MATEN, GEWICHTEN, TEKENINGEN, AFBEELDINGEN EN TECHNISCHE GEGEVENS

8.1 De in prijscouranten, facturen, folders, catalogi, voorraadlijsten, circulaires, elektronische gegevensdragers, website en ander reclamemateriaal van welke aard dan ook van MASTERSHOPS vermelde maten, gewichten en technische gegevens, zomede de daarbij weergegeven tekeningen en afbeeldingen, gelden slechts bij benadering en zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Voor onjuistheden in en afwijkingen van voornoemde gegevens is MASTERSHOPS niet aansprakelijk.

8.2 De intellectuele eigendomsrechten op de door MASTERSHOPS en/of in opdracht van de wederpartij gemaakte afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, modellen en vormen en al hetgeen verder betrekking heeft op de uitvoering van de overeenkomst, ongeacht of daarvoor al dan niet kosten in rekening zijn gebracht, berusten uitsluitend bij MASTERSHOPS

8.3 De wederpartij is niet gerechtigd de in dit artikel genoemde documenten of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MASTERSHOPS, anders dan voor eigen gebruik, geheel of gedeeltelijk te hanteren, verveelvoudigen, openbaar te maken of ter kennis te brengen van derden.

8.4 De in dit artikel genoemde afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen, zomede in het algemeen op hetgeen door MASTERSHOPS wordt vervaardigd en/of gepubliceerd, blijft haar volledig eigendom en dient op haar verzoek onmiddellijk te worden teruggezonden.

8.5 Voor onjuistheden in en afwijkingen van afbeeldingen, tekeningen, schema's en ontwerpen e.d. voorkomende in onder artikel 3.1. vermelde informatiedragers van MASTERSHOPS, is zij niet aansprakelijk.

9. OVERMACHT

9.1 Onder overmacht aan de zijde van MASTERSHOPS wordt mede verstaan een gebrek aan personeel, staking of ziekte van personeel, vertraging in distributie, tekortkoming in de nakoming van door MASTERSHOPS ingeschakelde derden. Indien de overmachtstoestand aan de zijde van MASTERSHOPS langer dan 2 maanden duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, zonder dat dit aanleiding vormt voor enigerlei schadevergoeding.

9.2 De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

10. AANSPRAKELIJKHEID

10.1 De aansprakelijkheid van MASTERSHOPS is beperkt tot maximaal het bedrag dat door de door MASTERSHOPS afgesloten verzekering wordt gedekt. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het factuurbedrag betreffende de prestatie waardoor de schade werd veroorzaakt.

10.2 MASTERSHOPS is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit hoofde van de overeenkomst, voor zogenaamde indirecte schade die de wederpartij of een derde mocht lijden als gevolg van de uitvoering c.q. het niet uitvoeren van de overeenkomst c.q. het gebruik van de producten.

10.3 De wederpartij dient een schadeclaim binnen 8 kalenderdagen na het ontstaan van de schade schriftelijk bij MASTERSHOPS te melden, op straffe van verval van het recht op aansprakelijkstelling. Voor de wederpartij consument of kleine onderneming geldt in dit geval de redelijke termijn ex artikel 7:23 BW.

10.4 MASTERSHOPS komt geen beroep toe op de in de vorige leden genoemde beperkingen van de aansprakelijkheid indien de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van MASTERSHOPS of de tot haar directie of bedrijfsleiding behorende leidinggevende ondergeschikten.

11. RECLAMES EN RECHT VAN TERUGGAVE

11.1 De wederpartij is verplicht onmiddellijk bij de aflevering de producten te (laten) controleren of deze op het oog voldoen aan hetgeen ter zake is overeengekomen. Klachten moeten uiterlijk 3 kalenderdagen na aflevering schriftelijk aan MASTERSHOPS worden gemeld.

11.2 Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de in lid 1 gestelde termijn hadden kunnen worden geconstateerd moeten onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de garantieperiode schriftelijk aan MASTERSHOPS worden gemeld.

11.3 Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames worden dan niet meer in behandeling genomen. Monsters zijn enkel bij benadering bedoeld en de uiteindelijk te leveren zaken hoeven niet gelijk te zijn aan het monster, zonder dat een dergelijke afwijking de wederpartij enig recht geeft.

11.4 Na het ontdekken van enig gebrek is de wederpartij verplicht om het gebruik, de bewerking of verwerking van de betreffende dienst of product onverwijld te staken.

11.5 Reclames over facturen dienen binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven en onder opgave van reden te worden ingediend. Daarna vervalt het recht te reclameren over de factuur.

11.6 De reclame kan slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van producten, die geen sporen van gebruik bevatten, zich in de originele verpakking bevinden en geen uitverkoop producten betreffen.

11.7 Retournering van het geleverde product kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van MASTERSHOPS De wederpartij dient de instructies terzake retourneren op te volgen.

11.8 De kosten van ongegronde en/of niet vooraf kenbaar gemaakte retourzendingen zijn voor rekening van de wederpartij. MASTERSHOPS is gerechtigd de desbetreffende zaken voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan.

11.9 Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor reclames opleveren.

11.10 Ingeval van een gerechtvaardigde reclame zal MASTERSHOPS – naar haar keuze - de gereclameerde producten herstellen, vervangen of het betreffende factuurbedrag crediteren.

11.11 Indien u een door ons geleverde zaak niet wilt behouden, kunt u dit binnen 30 dagen na aflevering telefonisch of schriftelijk aan ons laten weten. Wij nemen de goederen dan terug op onze kosten en crediteren het factuurbedrag. Dit teruggaverecht geldt onder de volgende voorwaarden:

  1. De goederen moeten zonder gebruikssporen en in de originele verpakking retour komen; en
  2. het teruggaverecht geldt niet voor bestellingen van speciale productuitvoeringen, zoals bijvoorbeeld producten die niet in onze catalogus of webshop worden aangeboden, geldt niet voor maatwerk/bestelproducten en evenmin voor bestellingen waarvoor bijzondere prijzen zoals bijvoorbeeld quantumkorting is overeengekomen.

12. EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1 Alle op enig moment door MASTERSHOPS geleverde producten blijven eigendom van MASTERSHOPS tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten, van al hetgeen MASTERSHOPS uit hoofde van enigerlei leverantie of welke andere vordering ook, op enig moment van de wederpartij heeft te vordereren. De wederpartij verplicht zich deze producten niet te laten vermengen met andere product en en deze afzonderlijk van andere producten op te slaan en deze te kenmerken als zijnde afkomstig van MASTERSHOPS

12.2 Zolang het eigendom van de producten niet op de wederpartij is overgegaan, mag deze de producten niet verpanden of anderszins bezwaren. Dit verpandingsverbod is goederenrechtelijk bedoeld en de producten kunnen dan ook niet door de wederpartij worden verpand.

12.3 Nadat MASTERSHOPS haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag zij de geleverde producten terughalen. De wederpartij staat MASTERSHOPS toe de plaats te betreden waar deze producten zich bevinden.

12.4 Als MASTERSHOPS geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud, omdat de producten zijn nagetrokken, is de wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan MASTERSHOPS te verpanden, waartoe zij bij deze een volmacht aan MASTERSHOPS geeft.

12.5 De producten worden geleverd onder voorbehouden pandrecht, zulks tot zekerheid voor enigerlei vordering van MASTERSHOPS op de wederpartij, waartgoe de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst volmacht geeft aan MASTERSHOPS om deze namens de wederpartij aan MASTERSHOPS te verpanden.

12.6 Voor het geval dat oneigenlijke vermenging optreedt, verklaart de wederpartij bij deze dat van alle aldus vermengde producten MASTERSHOPS de rechthebbende is

12.7 MASTERSHOPS verklaart hierbij dat zij bevoegd is tot de verpanding als bedoeld in de leden 5 en 6 hiervoor.

13. BETALING

13.1 De wederpartij zal de haar in rekening gebrachte bedragen zonder korting, inhouding of verrekening voldoen binnen dertig (30) kalenderdagen na factuurdatum, mits dit niet direct bij aankoop voldaan is. MASTERSHOPS kan de door haar opgegeven betalingstermijn eenzijdig wijzigen in de overeenkomst afhankelijk van een eventuele beoordeling door MASTERSHOPS van de kredietwaardigheid van een wederpartij. Alle betalingen zullen geschieden op de door MASTERSHOPS aan te geven wijze. MASTERSHOPSkan te harer keuze verlangen dat de wederpartij betaalt op andere wijze dan in geld, bijvoorbeeld door inbetalinggeving. Indien MASTERSHOPS betaling in geld verlangt, kan zij op deze keuze terugkomen en eveneens kan MASTERSHOPS terug komen op een wijziging van betaling, zulks steeds tot de betaling is verricht.

13.2 Als tijdstip van betaling geldt het tijdstip waarop de bankrekening van MASTERSHOPS is gecrediteerd.

13.3 Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente, kosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

13.4 De wederpartij heeft nimmer het recht om zijn verplichtingen op te schorten.

13.5 In aanvulling op artikel 12.1 is MASTERSHOPS, indien op enig moment gerede twijfel bestaat over de kredietwaardigheid van de wederpartij, gerechtigd, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij te eisen dat vooruitbetaling van de verschuldigde geldsom plaatsvindt of dat deze een deugdelijke zekerheid stelt.

13.6 Ingeval de wederpartij:

  1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,
  2. >komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,
  3. enige wettelijke of contractuele verplichting niet nakomt,
  4. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan,

is MASTERSHOPS gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen en zijn alle bedragen die de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst verschuldigd was direct opeisbaar, onverminderd het recht van MASTERSHOPS op vergoeding van kosten, schade en rente.

13.7 Wanneer betaling niet heeft plaatsgevonden binnen de overeengekomen betalingstermijn, is de wederpartij direct de rente en buitengerechtelijke kosten aan MASTERSHOPS verschuldigd. De rente is gelijk 1% per maand, een gedeelte van een maand voor een hele gerekend. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het met inbegrip van voornoemde rente van de wederpartij te vorderen bedrag, met een minimum van € 150.

14. Geschiktheid en kwaliteitsnormen

14.1 MASTERSHOPS garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat het gekochte geschikt is voor het doel waarvoor de wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. De garantieverplichting van MASTERSHOPS strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.

15. RECLAMATIES EN RETOURNERING VAN ZAKEN

15.1 De wederpartij dient het geleverde onmiddellijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen met hetgeen is overeengekomen. Eventuele klachten met betrekking tot de geleverde zaken moeten schriftelijk, vergezeld van de overeenkomstige paklijst uiterlijk op de zevende (7e ) dag na leveringsdatum bij MASTERSHOPS worden ingediend. Na het verstrijken van vorenbedoelde termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door de wederpartij aanvaard. De wederpartij dient de gebrekkige zaken ter beschikking van MASTERSHOPS te houden. Door het indienen van een reclamatie wordt de betalingsverplichting van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort. Ingeval van niet zichtbare gebreken geldt het vermelde onder artikel 15.6

15.2 Reclamaties zijn slechts geldig voor zover de verpakking van de zaken nog in de oorspronkelijke en onbeschadigde staat verkeert. Mochten de zaken bij aankomst uitwendig waarneembaar beschadigd zijn, dan dient de wederpartij hieromtrent een schriftelijk voorbehoud te maken jegens de vervoerder en dient hij zulks in afwijking van het vorenstaande binnen vierentwintig (24) uur na ontvangst aan MASTERSHOPS te berichten.

15.3 De gebrekkige zaken kunnen uitsluitend worden geretourneerd, nadat vooraf overleg met een van de verkoopmedewerkers van MASTERSHOPS heeft plaatsgehad. Het voorgaande geldt ook indien MASTERSHOPS zich akkoord heeft verklaard met retournering van zaken ter reparatie zonder dat van een reclamatie sprake is geweest.

15.4 Indien zaken door de wederpartij zijn gemonteerd of verwerkt is reclamatie - ongeacht op welke grond, het geval van verkeerde levering daaronder mede begrepen - niet meer toegestaan, ook al wordt deze binnen de gestelde termijn ingediend; in zodanige gevallen is MASTERSHOPS tot generlei tegemoetkoming van welke aard ook gehouden.

15.5 Mondelinge reclamaties en reclamaties welke worden ingediend na het verstrijken van bedoelde termijn worden niet geaccepteerd.

15.6 Reclamaties met betrekking tot gebrekkige zaken, welke zijn afgehaald, dienen direct bij levering te worden gedaan.

15.7 Indien zaken, welke onder fabrieks- of importeursgarantie geleverd zijn, worden geretourneerd ter beoordeling van de garantie door de betrokken fabrikant of importeur, kunnen kosten, welke daarbij eventueel voor MASTERSHOPS ontstaan, aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

15.8 Indien sprake is van aan MASTERSHOPS ter reparatie geretourneerde zaken zonder dat van een reclamatie sprake is, blijven deze zaken aangemerkt als met alle daaraan verbonden gevolgen aan de wederpartij geleverd te zijn, terwijl de (eventuele) kosten van reparatie en transport aan de wederpartij in rekening worden gebracht.

15.9 Onder de door MASTERSHOPS te stellen voorwaarden kunnen reeds geleverde zaken worden terug genomen met creditering van de verzonden factuur, mits de zaken zich nog in oorspronkelijke staat en verpakking bevinden en nog behoren tot het courante assortiment. De geleverde zaken worden retour genomen tot dertig (30) dagen na leveringsdatum. Speciaal voor de wederpartij bestelde zaken worden in geen geval retour genomen.

16. Keurmerken en beperkende (installatie) voorschriften bij gebruik of verkoop in een ander land

16.1 Zaken/producten die krachtens de Nederlandse regelgeving van een keurmerk voorzien dienen te zijn, worden door MASTERSHOPS geleverd in de uitvoering waarvoor de keur werd afgegeven. Daarnaast voert MASTERSHOPS ook zaken/producten die niet van een Nederlands keurmerk zijn voorzien. De door MASTERSHOPS aangeboden zaken/producten zijn in beginsel bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van deze zaken/producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn resp. niet zijn toegestaan en geschiedt voor volledig risico van de wederpartij. De wederpartij vrijwaart MASTERSHOPS voor alle mogelijke schade en kosten deswege.

17. Informatieverplichtingen

17.1 Onverminderd alle overige rechten van MASTERSHOPS is de wederpartij, indien deze voorziet of redelijkerwijze moet voorzien dat zij tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van haar verplichtingen, verplicht MASTERSHOPS daarvan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen onder opgave van redenen en van de vermoedelijke duur van dat tekortschieten.

17.2 De wederpartij verplicht zich om MASTERSHOPS steeds actief van alle informatie te voorzien die in het kader van de overeenkomst voor MASTERSHOPS van belang kan zijn.

17.3 Het niet (tijdig en/of volledig) voldoen aan de verplichtingen uit dit artikel 17 leidt ertoe dat de wederpartij zich terzake niet op overmacht kan beroepen.

18. Schade en Aansprakelijkheid

18.1 MASTERSHOPS, haar medewerkers of door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor enige schade van de wederpartij met betrekking tot enige leveringsverplichting, het afleveren van zaken, de geleverde zaken zelf of het gebruik daarvan, eigenschappen of kwaliteit van de verkochte en/of geleverde zaken, dan wel eventuele door MASTERSHOPS of namens haar uitgevoerde werkzaamheden, diensten of gegeven adviezen, waaronder mede wordt begrepen schade als gevolg van de niet-behoorlijke nakoming van een herstel- of herleveringsverplichting.

18.2 Evenmin komen voor vergoeding in aanmerking: transportkosten, reis- en verblijfkosten, kosten van (de)montage en/of (her) installatie, vermindering van winst, bedrijfstagnatie, zelfs indien MASTERSHOPS in kennis is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schadevormen.

18.3 Het in onderdeel 18.1 en 18.2 genoemde leidt uitzondering indien en voor zover de wederpartij opzet of bewuste roekeloosheid van MASTERSHOPS bewijst, in welk geval MASTERSHOPS echter nooit tot meer gehouden zal zijn dan vergoeding van de directe schade van de wederpartij.

18.4 De aansprakelijkheid van MASTERSHOPS ingevolge artikel 18.3 is te allen tijde beperkt tot vervanging van het verkochte en/of geleverde en/of terugneming van de verkochte en/of geleverde zaken en creditering tot het voor het verkochte en/of geleverde gefactureerde bedrag, dan wel (bij levering van diensten) tot vergoeding van het op de opdracht betrekking hebbende factuurbedrag, zulks steeds ter keuze van MASTERSHOPS.

18.5 De door MASTERSHOPS geleverde zaken voldoen aan de overeengekomen kwaliteitsnormen. Met inachtneming van het bepaalde in artikel 14.1 garandeert MASTERSHOPS echter niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben of er voor in te staan dat de geleverde zaken geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij het wenst te bewerken, verwerken, doen gebruiken of gebruikt. Monsters worden slechts bij wijze van aanduiding verstrekt.

18.5 Indien de overeenkomst met de wederpartij zaken betreft die MASTERSHOPS van derden betrekt of betrokken heeft, komt de wederpartij geen andere rechten toe dan die, welke hij rechtstreeks kan geldend maken jegens de fabrikant of jegens de leverancier van MASTERSHOPS uit hoofde van door die fabrikant of leverancier op de geleverde zaken gegeven garantie. De afhandeling van een beroep op de garantie is geheel ter beoordeling van de betrokken fabrikant of importeur.

19. Vrijwaring

19.1 De wederpartij vrijwaart MASTERSHOPS tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk samenhangen met de gesloten overeenkomst(en) en daarbij door MASTERSHOPS geleverde zaken en/of diensten als gevolg van vorderingen van derden. Voorts vrijwaart de wederpartij MASTERSHOPS tegen alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade of anderszins, welke direct of indirect samenhangen met bewerking en/of (elektronische) verzending van de door MASTERSHOPS verstrekte informatie. De vrijwaring in dit artikel geldt niet in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid van MASTERSHOPS

20. Tekortkoming MASTERSHOPS

20.1 In geen geval is sprake van een tekortkoming van MASTERSHOPS, indien:

  1. en zoland de wederpartij jegens MASTERSHOPS in verzuim is;
  2. de zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldigof ondeskundig zijn behandeld;
  3. de zaken langer dan normaal zijn opgeslagen en het aannemelijk is dat daardoor kwaliteitsverlies is opgetreden;

21. Verval garantieverplichting

21.1 Indien gedurende de garantietermijn enige herstelling of verandering aan het verkochte en/of geleverde wordt verricht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de garantiegever, of indien de wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, vervalt onmiddellijk elke garantieverplichting. De wederpartij kan niet betaling weigeren op grond van het feit dat enige garantieverplichting niet, nog niet, of niet ten volle is nagekomen.

21.2 De garantie geldt niet wanneer een defect een gevolg is van ondeskundig gebruik, onachtzaamheid, onjuiste installatie van of onjuiste proefneming met de zaken, niet door MASTERSHOPS toegestane pogingen tot reparatie, ongeoorloofde wijzigingen of gebruik der zaken of wanneer het defect een gevolg is van niet normaal gebruiken van de zaken of van een brand of van een ander toeval.

22. Verzekering

22.1 De wederpartij heeft zich adequaat verzekerd en zal zich adequaat verzekerd houden voor wettelijke en beroepsaansprakelijkheid en zal MASTERSHOPS op eerste verzoek, inzage in de desbetreffende polis(sen) verschaffen. De wederpartij verplicht zich - terstond nadat hij door MASTERSHOPS aansprakelijk is gesteld - alle aanspraken ter zake van uitkering(en) van verzekeringspenningen op eerste verzoek aan MASTERSHOPS te crederen.

23. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

23.1 Alle geleverde zaken blijven bij uitsluiting eigendom van MASTERSHOPS tot aan het moment waarop de wederpartij aan alle verplichtingen heeft voldaan die voortvloeien uit of samenhangen met overeenkomsten waarbij MASTERSHOPS zich tot levering heeft verplicht, waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten, met inbegrip van kosten wegens waardeverlies en/of het terugnemen van geleverde zaken. Tot dat tijdstip is de wederpartij gehouden de door MASTERSHOPS geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk geidentificeerd als eigendom van MASTERSHOPS te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekeringen op eerste verzoek van MASTERSHOPS ter inzage te geven alsmede niet tot be- of verwerking van deze zaken over te gaan.

23.2 Ondanks het eigendomsvoorbehoud worden de geleverde zaken door de wederpartij voor eigen rekening en risico gehouden.

23.4 Indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij enige verplichting uit hoofde van lid 1 van dit artikel jegens MASTERSHOPS niet nakomt, dan wel indien er gegronde vrees bestaat dat de wederpartij voornoemde verplichtingen niet na zal komen, is de wederpartij verplicht het onder eigendomsvoorbehoud geleverde, eventueel de bestanddelen en/of daaruit nieuw gevormde zaken op eerste verzoek aan MASTERSHOPS ter beschikking te stellen. Indien de wederpartij hieraan niet meewerkt, is MASTERSHOPS zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd de geleverde zaken terstond onder zich te nemen, waartoe de wederpartij reeds nu voor alsdan haar, dan wel een door haar aan te wijzen derde onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming verleend om daartoe al die plaatsen te betreden, waar de eigendommen van MASTERSHOPS zich bevinden en deze terug te nemen. De kosten van terugname/gave zullen ten laste van de wederpartij worden gebracht.

23.5 De wederpartij is zolang aan bovenstaande verplichtingen niet is voldaan, niet gerechtigd desbetreffende zaken te vervreemden, dan wel op de betreffende zaken een pandrecht of bezitloos pandrecht te vestigen. Indien de wederpartij de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde zaak toch aan een derde aflevert, is de wederpartij verplicht de eigendom van de desbetreffende zaken voor te behouden.

23.6 MASTERSHOPS verschaft aan de wederpartij op het moment dat de wederpartij aan al zijn verplichtingen jegens MASTERSHOPS heeft voldaan de eigendom van de geleverde zaak onder voorbehoud van pandrecht van de MASTERSHOPS, mede ten behoeve van andere aanspraken die MASTERSHOPS op de wederpartij heeft. De wederpartij zal op eerste verzoek aan MASTERSHOPS alle medewerking verlenen welke in dat kader noodzakelijk en gewenst zijn.

24. OPSLAG EN VERWERKING VAN GEGEVENS

24.1 Om te voldoen aan de huidige eisen van een commeciële organisatie, worden in onze computer persoonlijke en zakelijke gegevens van onze klanten in de database opgeslagen en verwerkt. Raadpleeg a.u.b. ook onze informatie over gegevensbescherming / privcaybeleid op dit punt.

25. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

25.1 Op alle aanbiedingen van MASTERSHOPS, op deze voorwaarden en op alle overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.

25.2 Alle geschillen, die uit de overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee in verband staan, zullen worden beslist door de bevoegde rechter te Den Haag.

26. Diversen

26.1 Opschriften boven de artikelen zijn slechts bedoeld om de leesbaarheid van deze voorwaarden te vergroten en zijn geen middel tot interpretatie. Indien één of meer van bovengenoemde bepalingen nietig zijn of vernietigd zullen worden, dan blijven de overige bepalingen verder in stand. De wederpartij verplicht zich reeds nu voor alsdan in te stemmen met alternatieve bepalingen die voor wat betreft inhoud, strekking, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde bepalingen overeenkomen.

27. Aansprakelijkheid Wederpartij

27.1 Indien door MASTERSHOPS enige overeenkomst wordt aangegaan met een rechtspersoonlijkheid bezittend lichaam, stelt de directie van dat lichaam, althans diegene die dat lichaam bij het aangaan van de overeenkomst tegenover MASTERSHOPS vertegenwoordigde, zich jegens haar garant voor nakoming van alle verplichtingen welke uit die overeenkomst voor dat lichaam voortvloeien.

28. Geheimhouding en communicatie

28.1 De wederpartij zal voorafgaand aan, alsmede na tekening van de overeenkomst door beide partijen, noch na beëindiging van de overeenkomst zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MASTERSHOPS, geen informatie aan derden verstrekken over de overeenkomst, daaronder begrepen maar niet beperkt tot het gebruiken van de overeenkomst voor publicitaire doeleinden.

28.2 De wederpartij, haar personeel en/of de door haar ingeschakelde derden zijn verplicht tot strikte geheimhouding met betrekking tot alle informatie betreffende MASTERSHOPS die zij in verband met de overeenkomst of de uitvoering daarvan mocht verkrijgen. Deze geheimhoudingsplicht omvat tevens alle gegevens van klanten en/of andere relaties van MASTERSHOPS, waarvan wederpartij uit hoofde van haar functie kennis neemt.

28.3 De wederpartij zal de door haar bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken (werknemers en/of) derden schriftelijk tot een zelfde geheimhouding verplichten.

29. Wijziging voorwaarden

29.1 MASTERSHOPS behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wijzigingen worden schriftelijk of elektronisch per e-mail ter kennis van de wederpartij gebracht en treden één (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de wederpartij niet binnen één (1) maand na dagtekening van de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging in de Algemene Voorwaarden, wordt de wederpartij geacht de wijziging te hebben geaccepteerd.

We gebruiken cookies voor de werking van deze website en het personaliseren van advertenties. Als u doorgaat met het gebruiken van de website, gaan we er vanuit dat u ermee instemt. Meer lezen OK